ועדה רפואית – סמכויות

סמכות ועדה בקביעת קשר סיבתי

על פי החוק, קביעת דרגת נכות וקביעה בשאלה אם הנכות נובעת מפגיעה בעבודה ובאיזו מידה היא נובעת כך, היא בסמכותה הבלעדית של הועדה הרפואית.

(דב"ע לה/345-01 עזיז מועלם נ´ המוסד פד"ע ז´ 353; דב"ע נד/53-01 דניאל שכנאי נ´ המוסד פד"ע כח´ 162)

בל 2686/06

בל 3035/06

בל 2726/06
בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר – ש בע

08/07/2007

כב´ השופט הראשי מיכאל שפיצר

בעניין: כלפי יעקב
המערער

המשיב בערעור שכנגד
ינון תמרי ע"י ב"כ עו"ד

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי
המשיב

המערער בערעור שכנגד
לימור ליבודרו ע"י ב"כ עו"ד

פסק דין

1. זהו פסק דין בערעורים הדדיים שהוגשו כנגד החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 06/08/2006 אשר קבעה למערער דרגת נכות יציבה בשיעור 19% החל מיום 08/09/2002. הערעורים – כנגד החלטת הוועדה – הוגשו בשני תיקים נפרדים על ידי שני הצדדים ובהחלטת כב´ הרשם אדרת מיום 21/11/2006 אוחד הדיון בערעורים.

לאור זאת פסק הדין ניתן בשני התיקים. למען הנוחות יקרא יעקב כלפי – המערער, המוסד לביטוח לאומי – המשיב.

רקע עובדתי

2. המערער נפגע בתאונת דרכים ביום 07/07/2002 אשר הוכרה כתאונת עבודה.

3. ביום 09/03/2004 קבעה וועדה רפואית מדרג ראשון למערער 5% נכות זמנית מיום 08/09/2002 ועד ליום 31/10/2004.

4. המשיב הגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית, לוועדה הרפואית לעררים והמערער הגיש ערר שכנגד. הוועדה לעררים קיבלה את ערר המשיב וקבעה למערער 0% נכות.

5. על החלטת הוועדה לעררים הוגש ערעור בתיק בל 1418/05.

6. ביום 10/10/2005 התקיים דיון בערעור וניתן פסק דין בהסכמה:

"יוחזר עניינו של המערער לוועדה הרפואית לעררים על מנת שתתייחס לחוות הדעת של פרופ´ דן עטר מיום 06/08/2004. הוועדה תפרט ותנמק את עמדתה ביחס לחוות דעת זו. כמו כן, על פי המלצת הוועדה מיום 02/11/2004, לפיה, מומלץ כי המערער יעבור מבחנים פסיכולוגיים, תפנה הוועדה את המערער לביצוע המבחנים הפסיכולוגיים, בין בהפנייתה או בין באופן פרטי מטעמו, לאחר קבלת תוצאות המבחנים ובמידה ויש בהם לתמוך בגירסתו של המערער, תחזור ותתייחס הוועדה לחוות דעתו של ד"ר גריסרו מיום 20/08/2004. הוועדה תפרט ותנמק את החלטתה".

7. הוועדה התכנסה מכוח פסק הדין ופסקה למערער אחוזי נכות כדלקמן: 10% ברך שמאל

(10% מצב קודם), 5% ימין ימין (5% מצב קודם) ו-5% נפשי סה"כ 19% נכות.

טענות המערער (המערער מתייחס לעניין הנפשי בלבד)

8. טעתה הוועדה שלא אפשרה למערער הזדמנות להתייחס לתוצאות הבדיקות הפסיכיאטריות וזאת בטרם קיבלה הוועדה החלטתה.

9. הוועדה לא התייחסה במנומק לחוות דעתו של ד"ר גריסרו.

10. הוועדה לא נימקה ולא התייחסה בפרוט לעניין הנפשי.

11. בנוגע לערעור המוסד המערער טוען כי הוועדה פעלה מכוח פסק דין ובנסיבות אלה על הוועדה לפעול בהתאם להוראות פסק הדין ואין על הוועדה להתייחס לעניינים נוספים שלא צויינו בפסק הדין.

טענות המשיב

12. בנוגע לערעור שהגיש המערער הודיעה ב"כ המשיב בפתח הדיון שהתקיים בפני כב´ הרשם אדרת, כי היא מסכימה שעניינו של המערער בתיק בל 2686/06 יוחזר לוועדה הרפואית לעררים בהתאם לפסק הדין מיום 10/10/2005. הוועדה תשקול להתייחס לחוות דעתו של ד"ר גריסרו במידה ויש בתוצאות המבחנים הפסיכולוגיים שעמדו בפניה כדי לתמוך בגירסתו של המערער.

טענות המשיב (בתיק בל 2726/06)

13. הוועדה טעתה בכך שלא דנה בקשר הסיבתי בין התאונה הנדונה למצב הנפשי של המערער וזאת גם לאור תוצאות המבחנים של הנוירופסיכולוגיים.

14. הוועדה לא התייחסה לעברו הרפואי בתחום הנפשי, אשר עולה במפורשות מתיקו הרפואי של המערער ואשר מוזכר בפרוטוקולי הוועדות הקודמות.

15. הוועדה טעתה שלא ערכה חשבון עובר ושב לאור מצבו של המערער עובר לתאונה.

דיון והכרעה

16. החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנה לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד וזאת בהתאם לאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995. עוד נפסק, כי קביעת דרגת נכות היא בסמכותה של וועדה רפואית ולא בסמכות בית הדין.

17. בית הדין במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (עב"ל 10014/98 יצחק הוד – המוסד, פד"ע לד´ 213). כלומר, בית הדין נעדר סמכות לדון ולהכריע בהיבט הרפואי של קביעת הנכות. כפי שפורט בספרו של ד"ר שאול קובובי/רמ"ח ושס"ה – סוגיות בתאונות עבודה, מהדורה שניה, עמ´ 195.

18. על פי ההלכה הפסוקה, משהוחזר עניינו של המערער לוועדה על פי הוראות פסק דין, מוגבלת הוועדה בעבודתה להוראות פסק הדין בלבד ולעניין זה ראה: דב"ע נא/29-1 מנחם פרנקל נ´ המוסד לביטוח לאומי פד"ע כ"ד 162-160.

19. מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי הוועדה התכנסה 3 פעמים בעניינו של המערער. בהתאם לפסק הדין – הוועדה במועד כינוסה הראשון הפנתה את המערער למבחנים נוירופסיכולוגיים.

הוועדה התכנסה בשנית לאחר קבלת תוצאות המבחנים וציינה, כי:

"הוועדה עיינה בדו"ח מבחנים נוירופסיכולוגיים של ד"ר רון גאגין מ-10/04/2006, על פי המבחנים אין סימנים של PTSD , ומדובר לכל היותר בתקופת הסתגלות ממושכת בעלת גוון דיכאוני, קשורה לפגיעה בדימוי העצמי ולא בהכרח קשורה עם התאונה הנדונה. הוועדה מחליטה לאפשר להנות מהספק וקובעת 5% לפי 34 בין א´ ל-ב´ לצמיתות".

20. על פי הוראות פסק הדין על הוועדה להתייחס לחוות דעתו של ד"ר גריסרו רק במידה ויש בתוצאות המבחנים כדי לתמוך בגירסתו של המערער. לא שוכנעתי כי תוצאות המבחנים תומכות בגירסתו של המערער. יוער כי הוועדה ציינה בהחלטתה כי על פי המבחנים אין סימנים של PTSD. מנגד בפרק הסיכום של תוצאות המבחנים נרשם:

"מהראיון הקליני וממצאי האיבחון נראה כי יש מצוקה אותנטית בעוצמה מתונה בעיקר דכאונית אך נראה שהיא קשורה בפגיעה בדימויו העצמי בשל אובדן תפקידו מזה שנים, הערכתו העצמית וקשיי התפקוד המקצועי והמשפחתי שלו… להערכתי מר כלפי סובל מהפרעת הסתגלות ממושכת בעלת סיפטומים דיכאוניים בעיקר".

לאור אי הבהירות, סבור אני, כי על הוועדה להפעיל את שיקול דעתה בנוגע להתייחסות לחוות דעתו של ד"ר גריסרו וזאת לאור תוצאות המבחנים.

21. באשר לטענת המשיב, כי נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה בכך שלא התייחסה לקשר הסיבתי ולעברו הרפואי של המערער דין טענה זו להדחות. מדובר בוועדה אשר התכנסה מכוח פסק דין. צודק ב"כ המערער כי על הוועדה להתייחס לאמור בפסק הדין ובהתאם להלכת פרנקל איני רואה פגם משפטי באי התייחסות הוועדה לקשר הסיבתי ולעברו של המערער, שכן הוועדה לא נדרשה לעשות כן על פי הוראות פסק הדין.

22. לאור האמור, הנני נותן תוקף של פסק דין להסכמה שהעלתה ב"כ המשיב בדיון בפני הרשם אדרת לפיו עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים בהתאם לפסק הדין מיום 10/10/2005.

הוועדה תשקול להתייחס לחוות דעתו של ד"ר גריסרו במידה ויש בתוצאות המבחנים הפסיכולוגיים שעמדו בפניה כדי לתמוך בגירסתו של המערער. הוועדה תפרט ותנמק החלטתה.

23. משערעור המשיב נדחה ישלם המשיב למערער הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של -.1,500 ₪ בתוספת מע"מ אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, ישאו הפרשי הצמדה וריבית חוקית מהיום ועד התשלום בפועל.

24. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום כ"ב בתמוז, תשס"ז (8 ביולי 2007) בהעדר הצדדים.

מיכאל שפיצר, שופט ראשי

סמכות הוועדה לאחר פסק הדין

בל 2686/06

בל 3035/06

בל 2726/06
בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר – ש בע

08/07/2007

כב´ השופט הראשי מיכאל שפיצר

בעניין: כלפי יעקב
המערער

המשיב בערעור שכנגד
ינון תמרי ע"י ב"כ עו"ד

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי
המשיב

המערער בערעור שכנגד
לימור ליבודרו ע"י ב"כ עו"ד

פסק דין

1. זהו פסק דין בערעורים הדדיים שהוגשו כנגד החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 06/08/2006 אשר קבעה למערער דרגת נכות יציבה בשיעור 19% החל מיום 08/09/2002. הערעורים – כנגד החלטת הוועדה – הוגשו בשני תיקים נפרדים על ידי שני הצדדים ובהחלטת כב´ הרשם אדרת מיום 21/11/2006 אוחד הדיון בערעורים.

לאור זאת פסק הדין ניתן בשני התיקים. למען הנוחות יקרא יעקב כלפי – המערער, המוסד לביטוח לאומי – המשיב.

רקע עובדתי

2. המערער נפגע בתאונת דרכים ביום 07/07/2002 אשר הוכרה כתאונת עבודה.

3. ביום 09/03/2004 קבעה וועדה רפואית מדרג ראשון למערער 5% נכות זמנית מיום 08/09/2002 ועד ליום 31/10/2004.

4. המשיב הגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית, לוועדה הרפואית לעררים והמערער הגיש ערר שכנגד. הוועדה לעררים קיבלה את ערר המשיב וקבעה למערער 0% נכות.

5. על החלטת הוועדה לעררים הוגש ערעור בתיק בל 1418/05.

6. ביום 10/10/2005 התקיים דיון בערעור וניתן פסק דין בהסכמה:

"יוחזר עניינו של המערער לוועדה הרפואית לעררים על מנת שתתייחס לחוות הדעת של פרופ´ דן עטר מיום 06/08/2004. הוועדה תפרט ותנמק את עמדתה ביחס לחוות דעת זו. כמו כן, על פי המלצת הוועדה מיום 02/11/2004, לפיה, מומלץ כי המערער יעבור מבחנים פסיכולוגיים, תפנה הוועדה את המערער לביצוע המבחנים הפסיכולוגיים, בין בהפנייתה או בין באופן פרטי מטעמו, לאחר קבלת תוצאות המבחנים ובמידה ויש בהם לתמוך בגירסתו של המערער, תחזור ותתייחס הוועדה לחוות דעתו של ד"ר גריסרו מיום 20/08/2004. הוועדה תפרט ותנמק את החלטתה".

7. הוועדה התכנסה מכוח פסק הדין ופסקה למערער אחוזי נכות כדלקמן: 10% ברך שמאל

(10% מצב קודם), 5% ימין ימין (5% מצב קודם) ו-5% נפשי סה"כ 19% נכות.

טענות המערער (המערער מתייחס לעניין הנפשי בלבד)

8. טעתה הוועדה שלא אפשרה למערער הזדמנות להתייחס לתוצאות הבדיקות הפסיכיאטריות וזאת בטרם קיבלה הוועדה החלטתה.

9. הוועדה לא התייחסה במנומק לחוות דעתו של ד"ר גריסרו.

10. הוועדה לא נימקה ולא התייחסה בפרוט לעניין הנפשי.

11. בנוגע לערעור המוסד המערער טוען כי הוועדה פעלה מכוח פסק דין ובנסיבות אלה על הוועדה לפעול בהתאם להוראות פסק הדין ואין על הוועדה להתייחס לעניינים נוספים שלא צויינו בפסק הדין.

טענות המשיב

12. בנוגע לערעור שהגיש המערער הודיעה ב"כ המשיב בפתח הדיון שהתקיים בפני כב´ הרשם אדרת, כי היא מסכימה שעניינו של המערער בתיק בל 2686/06 יוחזר לוועדה הרפואית לעררים בהתאם לפסק הדין מיום 10/10/2005. הוועדה תשקול להתייחס לחוות דעתו של ד"ר גריסרו במידה ויש בתוצאות המבחנים הפסיכולוגיים שעמדו בפניה כדי לתמוך בגירסתו של המערער.

טענות המשיב (בתיק בל 2726/06)

13. הוועדה טעתה בכך שלא דנה בקשר הסיבתי בין התאונה הנדונה למצב הנפשי של המערער וזאת גם לאור תוצאות המבחנים של הנוירופסיכולוגיים.

14. הוועדה לא התייחסה לעברו הרפואי בתחום הנפשי, אשר עולה במפורשות מתיקו הרפואי של המערער ואשר מוזכר בפרוטוקולי הוועדות הקודמות.

15. הוועדה טעתה שלא ערכה חשבון עובר ושב לאור מצבו של המערער עובר לתאונה.

דיון והכרעה

16. החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנה לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד וזאת בהתאם לאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995. עוד נפסק, כי קביעת דרגת נכות היא בסמכותה של וועדה רפואית ולא בסמכות בית הדין.

17. בית הדין במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (עב"ל 10014/98 יצחק הוד – המוסד, פד"ע לד´ 213). כלומר, בית הדין נעדר סמכות לדון ולהכריע בהיבט הרפואי של קביעת הנכות. כפי שפורט בספרו של ד"ר שאול קובובי/רמ"ח ושס"ה – סוגיות בתאונות עבודה, מהדורה שניה, עמ´ 195.

18. על פי ההלכה הפסוקה, משהוחזר עניינו של המערער לוועדה על פי הוראות פסק דין, מוגבלת הוועדה בעבודתה להוראות פסק הדין בלבד ולעניין זה ראה: דב"ע נא/29-1 מנחם פרנקל נ´ המוסד לביטוח לאומי פד"ע כ"ד 162-160.

19. מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי הוועדה התכנסה 3 פעמים בעניינו של המערער. בהתאם לפסק הדין – הוועדה במועד כינוסה הראשון הפנתה את המערער למבחנים נוירופסיכולוגיים.

הוועדה התכנסה בשנית לאחר קבלת תוצאות המבחנים וציינה, כי:

"הוועדה עיינה בדו"ח מבחנים נוירופסיכולוגיים של ד"ר רון גאגין מ-10/04/2006, על פי המבחנים אין סימנים של PTSD , ומדובר לכל היותר בתקופת הסתגלות ממושכת בעלת גוון דיכאוני, קשורה לפגיעה בדימוי העצמי ולא בהכרח קשורה עם התאונה הנדונה. הוועדה מחליטה לאפשר להנות מהספק וקובעת 5% לפי 34 בין א´ ל-ב´ לצמיתות".

20. על פי הוראות פסק הדין על הוועדה להתייחס לחוות דעתו של ד"ר גריסרו רק במידה ויש בתוצאות המבחנים כדי לתמוך בגירסתו של המערער. לא שוכנעתי כי תוצאות המבחנים תומכות בגירסתו של המערער. יוער כי הוועדה ציינה בהחלטתה כי על פי המבחנים אין סימנים של PTSD. מנגד בפרק הסיכום של תוצאות המבחנים נרשם:

"מהראיון הקליני וממצאי האיבחון נראה כי יש מצוקה אותנטית בעוצמה מתונה בעיקר דכאונית אך נראה שהיא קשורה בפגיעה בדימויו העצמי בשל אובדן תפקידו מזה שנים, הערכתו העצמית וקשיי התפקוד המקצועי והמשפחתי שלו… להערכתי מר כלפי סובל מהפרעת הסתגלות ממושכת בעלת סיפטומים דיכאוניים בעיקר".

לאור אי הבהירות, סבור אני, כי על הוועדה להפעיל את שיקול דעתה בנוגע להתייחסות לחוות דעתו של ד"ר גריסרו וזאת לאור תוצאות המבחנים.

21. באשר לטענת המשיב, כי נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה בכך שלא התייחסה לקשר הסיבתי ולעברו הרפואי של המערער דין טענה זו להדחות. מדובר בוועדה אשר התכנסה מכוח פסק דין. צודק ב"כ המערער כי על הוועדה להתייחס לאמור בפסק הדין ובהתאם להלכת פרנקל איני רואה פגם משפטי באי התייחסות הוועדה לקשר הסיבתי ולעברו של המערער, שכן הוועדה לא נדרשה לעשות כן על פי הוראות פסק הדין.

22. לאור האמור, הנני נותן תוקף של פסק דין להסכמה שהעלתה ב"כ המשיב בדיון בפני הרשם אדרת לפיו עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים בהתאם לפסק הדין מיום 10/10/2005.

הוועדה תשקול להתייחס לחוות דעתו של ד"ר גריסרו במידה ויש בתוצאות המבחנים הפסיכולוגיים שעמדו בפניה כדי לתמוך בגירסתו של המערער. הוועדה תפרט ותנמק החלטתה.

23. משערעור המשיב נדחה ישלם המשיב למערער הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של -.1,500 ₪ בתוספת מע"מ אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, ישאו הפרשי הצמדה וריבית חוקית מהיום ועד התשלום בפועל.

24. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום כ"ב בתמוז, תשס"ז (8 ביולי 2007) בהעדר הצדדים.

מיכאל שפיצר, שופט ראשי

לקביעת פגישה אישית עם עו"ד ינון תמרי מלאו את הטופס וניצור עימכם קשר בהקדם

יצירת קשר

טלפון: 03-9044401

כתובת: רח' מוטה גור 9, קומה רביעית, פארק אולימפיה, פתח תקווה
yinonta@gmail.com

שינוי גודל גופנים